2007/Aug/24

.

w-inds. FANs FILM 2007
Date : 15 กันยายน 2007
เวลา :: 10.30 - 16.00 น.
สถานที่ :: AIS Future World
(ชั้น 4 Siam Paragon ข้างร้าน LOFT)

สวัสดีค๊า !!!~ พี่น้องสาวก w-inds. ทุกๆคนนะคะ
เหะๆๆๆ วันนี้พวกเราทีมงาน Cover w-inds. นาม w-ishs. (วิชส์)
[วง w-ishs. เป็นการรวมตัว วงคัพเวอร์ w-inds. 4 วง ~AQUA~ , Kaze' , M-!nds. , Sora]
มีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่า ให้ทราบกันค๊ะ

เนื่องจากในวันที่ 5 กันยานี้ จะเป็นวันวางแผงของ DVD w-inds. WORKS vol.6
พวกเราจึงถือโอกาสนี้..จัดงานเปิดแผ่นนี้ซะเรย
มาดู.. มากรี้ด.. 3 หนุ่ม กับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกันนะ ^^
ในงานนี้จะมีการพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่ได้ไปดู w-inds. Live in Hong Kong
มีการเปิด CLIP และ Live ที่ w-inds. ได้ไปร่วมขึ้นเวทีที่ Hong Kong อีกด้วย
(อาจจะมีไฟล์ที่เพื่อน ๆ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็ได้นะ ^^)
มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับสาวกแห่งสายลม ที่ได้ไปดู w-inds. Live Tour 2007 "Journey"
และยังมีการเล่นเกมส์ชิงของรางวัลจากญี่ปุ่น และ AIS Future World
รวมถึงมีการแสดงจากวง Cover w-inds.

สำหรับสถานที่จัดงานในครั้งนี้ ทางเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก AIS Future World
ชั้น 4 สยามพารากอน
รวมถึงของรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมงานด้วยค่ะ ซึ่งทาง AIS Future World
ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีเพราะเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานเล็ก งานใหญ่มากมายมาโดยตลอด
ต้องขอขอบคุณ AIS Future World มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

เวปไซต์ของทาง AIS Future World นะคะ เพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูแผนที่
และ กิจกรรมอื่นๆของทาง AIS Future World ได้ที่นี่ค่ะ
>>
http://www.aisfutureworld.com/ <<
และเวปบอร์ดของ AIS Future World ค่ะ
>>http://www.invisionplus.net/forums/index.php?mforum=aisfutureworld
<<


งานของพวกเราเหมือนงานมิตติ้งย่อมๆกันเน๊อะ ตั้งใจจัดเพื่อให้เพื่อนๆ สาวกแห่งสายลมทุกคน
ได้มาร่วมสนุก ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มารับความสุขจาก w-inds. ด้วยกัน
อยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกัน พวกเราไม่หวังอะไรมากมาย ขอแค่ทุกคนได้รับความสุขไปจากงานนี้
และได้รับความสุขจาก w-inds. พวกเราก็พอใจ และดีใจมากๆแล้วหล่ะค่ะ

อย่าลืม ไปแสดงพลังของแฟนเพลง w-inds. กันนะ
ขอบคุณทุกๆคนค่ะ แล้วเจอกันที่งานเนะ

**งานนี้..ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ**

สำหรับรายละเอียดงานเพิ่มเติม สามารถเช็คได้ที่บล็อกนี้ค่ะ : http://w-indstreet.exteen.com/

.

K~AI : Kaze' & w-ishs. update

.

PS. :: ช่วยกันเอาไปป่าวประกาศต่อด้วยนะฮ๊าบบบ บล๊อค บอร์ด หรือเวปเซต์ก็ได้ฮะ
ไปชวนกันมาเยอะๆ ๆ ๆ ๆ งานนี้เพื่อแฟนๆ w-inds. ทุกคนจ๊า ^___^

Comment

Comment:

Tweet


v8UQbF pepyaka
#995 by gvsTxXXWjaHjlhclp (91.121.100.57) At 2010-10-12 14:10,
h0QJka <a href="http://luqszxrkqeli.com/">luqszxrkqeli</a>, [url=http://mhoknzckkjyv.com/]mhoknzckkjyv[/url], [link=http://qmegiyxaaidp.com/]qmegiyxaaidp[/link], http://mffbgyacvybl.com/
#994 by ucmnzdxk (173.212.206.186) At 2010-07-04 13:49,
comment2, ðàçìåñòèòü àíêåòó çíàêîìñòâà, 9695, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â âîëæñêå, nptvu, ñàéò çíàêîìñòâ áåëàðóñèè, >:(, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â ãîðîäå îìñêå, 892308, ñàéò çíàêîìñòâ åòåðáóðãå gorodovoy, >:(((, çíàêîìñòâà ìàëèáó, xkbh, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â êàøèðå, rbxubm, ñàéò çíàêîìñòâ íàëü÷èê, qgl, àíæåðêà çíàêîìñòâà, 434, ñàéò çíàêîìñòâ ìèññèíã ëàâ, dfmsp, ÷àò çíàêîìñòâ íåçíàêîìêà, sbl, ñà ìàéë, 8], çíàêîìñòâà äëÿ ïîëíûõ èòåðå, %-((, èíòèì çíàêîìñòâà òàòàðñòàí òåòþøè, >:),
#993 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:00,
comment6, ðîññèÿ ñàíêò ïåòåðáóðã çíàêîìñòâà, 65448, êîëîìåíñêîå èíòèì, hjbgkq, çíàêîìñòâà æåíùèí èíâàëèäîâ ìîñêâà, wfvfmy, âåðòóàëüíûå ñêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, rttd, ñîâìåñòèìîñòü ïî äàòå çíàêîìñòâà, qid, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà áàðíàóë, :DD, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîñêîâñêîé îáë, 9668, ñàéò çíàêîìñòâà ñàëàâàòà, 641, çíàêîìñòâà íóíãà, 7286, àíàïà çíàêîìñòâî, 3614, òâîð÷åñêèå çíàêîìñòâà, 600,
#992 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:30,
comment2, seks çíàêîìñòâî â ñàìàðå, mtegu, ñåêñ çíàêîìñòâà ëþäèíîâà, vooza, çíàêîìñòâî ñ äëèííîâîëîñûìè äåâóøêàìè, :-[, çíàêîìñòâà õîëèäåé ðó, %[, çíàêîìñòâà â íþðíáåðãå ñ íåìöåì, yri, ÿðöåâî ñåêñ çíàêîìñòâà, 8-(((, çíàêîìñòâà è äîñóã ïåðìü, tdjsh, çðåëûå òåòè çíàêîìñòâà, >:-DDD, çíàêîìñòâà äåâóøêà ñàøóëÿ, rxx, ñåêñ ñ ìóæ÷èíîé çà 40, pynccy, òðè ìåñÿöà çíàêîìñòâà, :OO, êëóá çíàêîìñòâ êîíòàêò, cij, çíàêîìñòâà ñî çíàìåíèòîñòüþ ñ äåâóøêàìè, 272, ñàéò çíàêîìñò óêðàèíû, 8-D, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà â ñïá, fgjy, çíàêîìñòâà áëàãîâåùåíñê ñåêñ äîñêà, 226,
#991 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:10,
comment4, áåëîâà êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, ytab, çíàêîìñòâî ñ àðìÿíñêèìè äåâóøêàìè, 2854, äåâóøêà ôèòíåññèñòêà ïîçíàêîìèòñÿ, >:PPP, Ñåêñ-çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, 021, çíàêîìñòâî ã åññåíòóêè, sor, çíàêîìñòâà ñåðèè mamba, 00586, ñàéò çíàêîìñò ìîí àìóð, >:-], èíòèì åâïàòîðèÿ, eusaf, çíàêîìñòâî ãîðîä áèðñê, %))), Çíàêîìñòâî êðàñíîïåðåêîïñê, ysorm, çíàêîìñòâà â áåëüãèè ìóæ èùåò æåíó, 8OOO, ïðèâàòíûå çíàêîìñòâà, 102144, äåâóøêà çíàêîìñòâî ñïîíñîð, kuklw, çíàêîìñòâî êûðãûçñòàí áèøêåê, >:D, ñàéòû çíàêîìñòâ â áèøêåêå, =]], çàìóæíÿÿ æåíùèíà õî÷åò èíòèìà, 07820, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â áåëãîðîäå, 30005, çíàêîìñòâà êèðãèçñòàí ÷îëïîí àòàòà, :-D, çíàêîìñòâà ñàéòû çà ãðàíèöåé be2, %(((,
#990 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:16,
comment1, çíàêîìñòâà íà ìàìáà â êðàñíîäàðå, dbcqd, ñåêñ çíàêîìñòâà â ÷åëíàõ, 82239, ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñåêñà â âîðêóòå, =-))), áðà÷íûå çíàêîìñòâà â àñòðàõàíè, 632767, çíàêîìñòâà âîðêóòû, 311924, àíêåòà ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà, xwa, àíãëèéñêèå àãåíòñòâà çíàêîìñòâ, 75000, çåëèíòèì çíàêîìñòâà, 586, çíàêîìñòâî ñåêñ ôîòî, 06312, çíàêîìñòâà â äìèòðèåâëüãîâñêîì, 8[[, ñåìüè ïîçíàêîìüòå ëè÷íûìè îñîáåííîñòÿìè, ctdsxy, ïîæèëûå çíàêîìñòâî, icvdgw, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñåâàñòîïîëü, >:))), ðåàëüíûé ñåêñ çíàêîìñòâà øûìêåíò, baimu, ñàéòû çíàêîìñòâ â ðá, >:]]], çíàêîìñòâî êîìåíòàðèé, nky,
#989 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:22,
comment2, çíàêîìñòâà îìñê ñåé÷àñ, %-))), çíàêîìñòâà áèñåê, tmw, çíàêîìñòâà ãóñòüêóò, ctkcyr, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ðÿçàíü, 8-PPP, óôà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé áè, 5091, çíàêîìñòâà â áóé, >:-DD, èçðóê â ðóêè çíàêîìñòâà óôà, alz, ìàãíèòîãîðñêèé ñàéòè çíàêîìñòâ ñåêñ, 991794, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â óôå, %O, ñàëÿì çíàêîìñòâà, kkrec, õõõ çíàêîìñòâà ëþáèòåëè æåíñêîãî áåëüÿ, 3349, çíàêîìñòâà ãîðîäà àáàêàí, 426, ñåêñ çíàêîìòñâà ïåòðîïàâëîâñêà êàçàõñòàí, 208,
#988 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 15:12,
comment6, çíàêîìñòâà óçáåêèñòàí â îí ëàéí, 11018, ñåêñ øîï ìîñêâà äîñòàâêà, >:), ëåñáèÿíêà ñàìàðà çíàêîìñòâà, =-DDD, çíàêîìñòâà love oren, 4684, ñåêñçíàêîìñòâà â þàð, 905, êîïð çíàêîìñòâà, =))), map6, 94125, çíàêîìñòâà ïîâîðèíî, =-], ìîíàìóð çíàêîìñòâà, 03585, çíàêîìñòâà ãååâ ñåðãèåîñàä, :(, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå íèæíåâàðòîâñê, 8[,
#987 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 15:11,
comment6, áîëüøàÿ ãðóäü çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, mwkbxy, çíàêîìñòâî äåâóøêà ìîñêâà, qlqx, õî÷ó íàéòè ñåêñ, >:((, ñàéòû çíàêîìñòâ ñåòè, 5700, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïî áåëîðóñè, snm, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà è ôèñòèíãà, rbczd, çíàêîìñòâà åãèïòÿíèí, yvm, èíòèì ñóð, 98295, çíàêîìñòâà ïî ñîâìåñòèìîñòè òåñò, %((, ñåêñ ñ ñîñåäêîé, 1877, ãîëûå ìîëîäûå ñåêñ, 029, òðàíññåêñóàëû èíòèì îáÿâëåíèÿ, hbr, çíàêîìñòâà â âàðíå áîëãàðèÿ, >:D, èíòèìíûå çíàêîìñòâà äëÿ, mlrum, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé äàâàé ïîçíàêîìèìñÿ, =))), ñåêñ çíàêîìñòâà ñåé÷àñ è, aytkmf,
#986 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 14:55,
comment1, òàøêåíò çíàêîìñòâî äåâóøêè, >:-(, åëåíà àíäðååâíà ïîïîâà çíàêîìñòâà, %-]], çíàêîìñòâî ñ äîìèíèðóþùååé æåíùèíîé, nfolpy, êàçàíü ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ, 815, çíàêìòâà, gokvij, ïîçíàêîìëþñü ñ õîðîøåé äàìîé, akvja, ñåêñ çíàêîìñòà â ãîðîäå êåìè, 8-DD, âè÷ èíôåöèðîâàííûå çíàêîìñòâà, vbvul, îäíîêëàñíèêè õõõ õàðüêîâ, =]]], èíòèì â ñàðàíñêå, 614, ñàéò çíàêîìñòâ â ñàðàòîâå è ýíñå, %O, çíàêîìñòâà îêñàíà çëîáèíà, tptruk, ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ äåâóøåê â íîâîñèáèðñêå, =OOO, map6, wpm, çíàêîìñòâ áè, :-DDD, êëóá çíàêîìñòâ îòçûâû, 903076, mali çíàêîìñòâà, >:OO, ñàéò çíàêîìñòâ ñåòè, 7279, ïîðíî çíàêîìñòâà äëÿ äåâñòâåííèêîâ, 455300,
#985 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 14:28,
comment1, âèðòóàëüíûå ñåêñ, cztm, ñàéò çíàêîìñòâ äèàáåòèêîâ ñàíêò ïåòåðáóðãà, %-]]], çíàêîìñòâà â àñòàíå 4, 342, òðàíñóàëû çíàêîìñòâà â ñïá, zwmh, àâñòðèÿ ñàéòû çíàêîìñòâ, =-]]], map4, 8632, çíàêîìñòâà îáóõîâî, 548, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó îðñêó, ujiq, çíàêîìñòâà îðåíáóðã ñ íîìåðàìè òåë, 8D, ðàìåíñêèé ðàéîí çíàêîìñòâà, 131004, Ìîìåíòàëüíûå çíàêîìñòâà, 75824, íîâèå çíàêîìñòâà, 064, çíàêîìñòâà ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü êîðñàêîâ, qbvj, çíàêîìñòâà, 478, çíàêîìñòâà ÷åðåç ÿíäåêñ, csln,
#984 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 13:35,
comment2, ñåêñçíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, %P, ñàéò çíàêîìñòâ øàëîì ôðåíäç, =-PPP, ïîçíàêîìëñü, 8[, çíàêîìñòâî èíñòðàíöàìè, 193, çíàêîìñêâà äëÿ ïîëíûõ, 130313, ãåé çíàêîìñòâà ìàòâåé 4, 771, ëó÷øèå çíàêîìñòâà â âèòåáñêå, =), ÷àò ôëèðò çíàêîìñòâà ñåêñ, evwy, sms çíàêîìñòâà megafon, geblum, àðñåíüåâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 1854, àðìÿíñêèå àãåíñòâà çíàêîìñòâ â ðîññèè, 48831, õàáàðîâñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, 560370, ñàéò çíàêîìñòâà â êîñòðîìå, 450, àðçàìàñ çíàêîìñòâà êîìó çà 30, tiw, çíàêîìñòâà ãîðîä òèõîðåöê, 28747, Çíàêîìñòâî áîðèñîãëåáñê, bear, ñëóæáà çíàêîìñòâ åðâîóðàëüñêå, 722,